• Inżynier Operacyjny – Program dla bylych wojskowych – Polska 2019

  Location PL
  Posted Date 2 months ago(12/5/2018 8:01 AM)
  Job ID
  745685
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Position Category
  Facilities, Maintenance, & Real Estate
  JobCountry
  Poland
 • Job Description


  Ta rola została stworzona, aby odbierać aplikacje wyłącznie od pracowników przechodzących i byłych wojskowych!


  Reliability Engineering Technician(m/ž)
  [Technik Inżynierii Niezawodności (m / ž)]

  W Amazon możemy zaoferować weteranom możliwość rozpoczęcia ekscytujących karier o nieograniczonych możliwościach po zakończeniu służby. Wiemy, że odejście z Sił Zbrojnych może być stresującym i czasami zniechęcającym zadaniem. Badania pokazują, że weterani porzucają swoje pierwsze prace po okresie przejściowym z wyższymi stawkami niż ich cywilni odpowiednicy.

  W związku z tym, poszukiwanie roli po odejściu to nic innego jak znalezienie firmy, w której można sobie wyobrazić siebie odnoszącego/odnoszącą sukcesy. Wiemy, że mamy odpowiednie możliwości, aby Ci w tym pomóc. Jeśli jesteś weteranem/weteranką zainteresowanym/ą inżynierią oferujemy następujące role:

  Amazon poszukuje kandydatów na stanowisko Technika Utrzymania Ruchu i Mistrza Utrzymania Ruchu, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych. Osoba pracująca na tych stanowiskach ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez stałe wprowadzanie udoskonaleń.


  OPIS

  • Nadawanie priorytetu najlepszym praktykom BHP we wszystkich wykonywanych zadaniach
  • Przeprowadzanie zaplanowanej konserwacji zapobiegawczej w odniesieniu do całego wyposażenia obiektu
  • Działanie na rzecz ciągłego wprowadzania udoskonaleń poprzez wyciąganie wniosków z awarii oraz przesyłanie uwag i sugestii dotyczących udoskonaleń za pośrednictwem kierownika liniowego
  • Zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu klientom wewnętrznym


  This job role has been created to receive applications soley from transitioning and ex-military personnel only!


  At Amazon, we can offer veterans the opportunity to embark on exciting careers with unlimited opportunities after service. We know that leaving the Armed Forces can be a stressful and sometimes daunting task. Research shows that veterans are abandoning their first jobs after a transitional period with higher stakes than their civilian counterparts.


  Therefore, looking for a role after leaving is nothing other than finding a company where you can imagine yourself referring / succeeding. We know that we have the right opportunities to help you. If you are a veteran / veteran of interested engineering, we offer the following roles:


  Amazon is looking for candidates for the position of Maintenance Technique and Maintenance Master who have experience in this field. The employed person will join the team in one of our highly automated, dynamically operating logistics centers. The person working in these positions is to ensure compliance with the rules and safety rules, timely implementation of preventive maintenance while maintaining high standards and high level of availability of equipment through the constant introduction of improvements.


  Basic Qualifications

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:
  • Wysoki poziom umiejętności z zakresu obsługi urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz doświadczenie w pracy w dziedzinie automatyki lub w złożonych środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów
  • Solidne podstawy wiedzy z zakresu systemów kontroli opartych na sterownikach PLC
  • Doświadczenie w pracy z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Systems)
  • Znajomość wskaźników całkowitej efektywności i wydajności wyposażenia
  • Znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami prawa
  • Doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników
  • Doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi
  • Umiejętność komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym (w przypadku stanowiska Mistrza Utrzymania Ruchu)  What are the basic qualifications you need ?

  • High level of skills in the use of electrical and mechanical equipment as well as experience in the field of automation or in complex environments with mechanized equipment for carrying goods
  • A solid knowledge base in the field of control systems based on PLC controllers
  • Experience in working with CMMS (Computerized Maintenance Management Systems)
  • Knowledge of indicators of total efficiency and performance of equipment
  • Knowledge of the requirements for compliance with the law
  • Experience in fulfilling the function of a mentor and supporting the development of younger technicians
  • Experience in managing external contractors
  • Ability to communicate in English (spoken and written) and in the local language at CEFR B2 or above (in the case of the position of Master of Maintenance)

  Preferred Qualifications

  Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.
  We’re looking forward to receiving your application, preferably in English.

  Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.

  Amazon takes your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal information in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.

  If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal data with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.

  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.