• Inżynier Operacyjny – Program dla bylych wojskowych – Polska 2019

  Location PL
  Posted Date 2 months ago(12/5/2018 8:02 AM)
  Job ID
  745666
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Position Category
  Facilities, Maintenance, & Real Estate
  JobCountry
  Poland
 • Job Description

  Ta rola została stworzona, aby odbierać aplikacje wyłącznie od pracowników przechodzących i byłych wojskowych!


  Reliability Engineering Area Manager (m/k)
  [Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury]

  Jesteśmy Amazon; jesteśmy pionierami.

  Od czasu otwarcia naszych wirtualnych drzwi w 1995 r. Przekraczamy granice możliwości dalszych i dalszych.

  Zatrudnianie wojskowe jest kluczowym elementem naszego biznesowego planu działania, służącego identyfikacji przyszłych liderów; Cieszymy się także z szybkiego wzrostu w Polsce i potrzebujemy liderów wysokiego kalibru, aby dołączyli do nas i przekroczyli granice możliwości. W szczególności rekrutujemy talenty wojskowe do następującej roli w Amazon Operations Engineering:


  OPIS

  Amazon poszukuje kandydatów na stanowisko Reliability Engineering Area Manager mających doświadczenie w pracy o podobnym charakterze. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych i dynamicznie działających centrów logistycznych.

  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:

  Osoba pracująca na stanowisku Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury pełni funkcję Kierownika Liniowego w zespole techników-inżynierów. Głównym obszarem jej zainteresowania jest bezpieczeństwo, o które dba poprzez szkolenie i rozwój członków zespołu. Jej zadaniem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu dostępności sprzętu. Aby je zrealizować, nadzoruje przebieg całej konserwacji zapobiegawczej oraz dba o przestrzeganie wewnętrznych procesów i procedur.

  NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:
  • Prowadzenie i wspieranie zespołu oraz pełnienie funkcji mentora poprzez odkrywanie barier, które uniemożliwiają personelowi pracę w bezpieczny, standardowy i skuteczny sposób; współpracowanie z zespołem i całą siecią w celu wykorzystania dostępnej wiedzy technicznej i opracowania rozwiązań
  • Wspieranie osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury w ramach współpracy z działem bezpieczeństwa i kadrami kierowniczymi odpowiedzialnymi za obiekt w celu wdrażania, rejestrowania i kontrolowania programów bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami – wszystko to z myślą o zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy całemu personelowi
  • Wdrażanie standardów obowiązujących w całej sieci oraz ukierunkowanie działań na prowadzenie konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności sprzętu naszym klientom wewnętrznym
  • Zapewnienie wystarczających kompetencji technicznych na obsługiwanych zmianach poprzez zorganizowanie programu szkoleniowego w ramach zespołu oraz zarządzanie jego realizacją
  • Zarządzanie lokalnymi projektami lub udzielanie wsparcia projektom realizowanym na obszarze UE, zależnie od poleceń przełożonego
  • Gotowość do pracy w systemie zmianowym w celu zachowania dobrych relacji z zespołem i zyskania wiedzy o codziennej pracy  This job role has been created to receive applications soley from transitioning and ex-military personnel only!


  We are Amazon; we pioneer.


  Since opening our virtual doors in 1995, we’ve been pushing the boundaries of possible further and further.

  Military hiring is a crucial element of our company-wide business plan, for identifying future leaders; we’re also enjoying rapid growth in the Poland and we need high calibre leaders to join us and push the boundaries of possible. Specifically, we’re recruiting military talent for the following role in Amazon Operations Engineering:


  Description:

  Are you up for creating solutions and solving tomorrow’s problems today?

  Are you a skilled engineering with maintenance experience?

  Does leading a team excite and drives you?

  Here at Amazon, we are looking to hire an experienced Reliability Engineering Area Manager to join the team in one of our highly automated and fast paced Fulfillment Centers (FC).

  These Fulfillment Centers are at the heart of our rapidly growing business: they’re where we run our fast-moving inventory. Our Fulfillment Center teams stow deliveries, pick products, package them up and ship them out: each of these groups have played their part in taking us to where we are today.

  Purpose of the job:

  The Reliability Engineering Area Manager is the line manager for a team of engineering technicians. They maintain the focus on safety by training, developing and coaching their team. They deliver a high level of equipment availability by ensuring all preventative maintenance is conducted and internal processes and procedures are followed.

  Key responsibilities:
  • Lead, support and mentor the team by finding barriers that prevent them from working in a safe, standard and efficient manner. the collaboration with team and the wider network to harness the technical expertise available and build solutions.
  • Support Engineering Manager as they work with the site Safety department & Site Leadership to implement, record and audit safety and statutory compliance programmes to provide a safe working environment for all staff.
  • Implement network standards and focus on preventative maintenance to allow a high availability of equipment to our internal customers.
  • Ensure sufficient technical coverage is available for the shifts they own by driving and leading the training programme for the team.
  • Manage local projects or support EU level projects as assigned by the manager.
  • Be prepared to work on shift to maintain a strong connection to the team and daily work.

  Basic Qualifications


  PODSTAWOWE WYMAGANIA:

  • Duże doświadczenie praktyczne w dziedzinie inżynierii obejmujące m.in. zarządzanie pracownikami
  • Ukończenie studiów licencjackich na akredytowanej uczelni na kierunku technicznym (inżynieria przemysłowa, elektryczna, mechaniczna lub budownictwo) lub ponad 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole inżynierów Amazon
  • Wysoki poziom umiejętności dotyczących urządzeń elektrycznych i mechanicznych
  • Doświadczenie w pracy ze sprzętem zautomatyzowanym, w tym z maszynami pakującymi oraz systemami sortującymi i przenoszącymi
  • Zaawansowany poziom umiejętności komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz w języku lokalnym
  • Doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP
  • Zaawansowany poziom umiejętności obsługi programów komputerowych (MS Office, CAD)

  What are the basic qualifications you need ?
  • Significant practical engineering experience including a supervisory role managing people.
  • A Bachelor’s degree in a technical discipline (Industrial, Electrical, Mechanical, Civil) from an accredited university or 2+ years experience in an Amazon engineering team.
  • Multi skilled in both electrical and mechanical disciplines.
  • Experience in taking care of automated equipment including packaging machinery, sortation and conveyor systems.
  • Excellent communications skills (written & verbal) in English.
  • Experience of working to appropriate health & safety standards and regulations.
  • Excellent computer skills (MS Office, CAD).


  Preferred Qualifications

  • Full working knowledge of all specialized engineering and facilities equipment within the FC as well as maintenance and safety procedures.
  • Experience working with PLC based control systems.
  • Project Management experience.
  • Knowledge of CMMS programmes.
  • Experience with Kaizen and Continuous Improvement Process.

  We’re looking forward to receiving your application, preferably in English.


  Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.

  Amazon takes your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal information in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.

  If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal data with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.


  PREFEROWANE KWALIFIKACJE:

  • Praktyczna znajomość specjalistycznego sprzętu inżynierskiego i wyposażenia technicznego wykorzystywanego w centrum logistycznym oraz procedur dotyczących prac konserwacyjnych i bezpieczeństwa
  • Doświadczenie w pracy z systemami kontroli opartymi na sterownikach PLC
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
  • Znajomość programów CMMS
  • Doświadczenie w korzystaniu z metodologii Kaizen i uczestniczeniu w procesach ciągłego doskonalenia

  Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.